โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562
ครูที่ปรึกษา : นางสาวพรรัตน์  จันทร์คำ
 
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล        
1 5190 เด็กชายพงษ์หลาว        
2   เด็กชายทุนห่าน          
3   เด็กชายสมชาย        
4   เด็กชายกันต์  เลายี่ปา        
5   เด็กชายจตุรภัทร  จรัสเกียรติกุล        
6   เด็กชายพิสิษฐ์พล  บุญชัยภักดิ์        
7   เด็กชายณรงค์ชัย  กันทาน้อย        
8   เด็กชายอภิรุจ  เลามิ        
9   เด็กหญิงมอนแลง  ใจเย็น        
10   เด็กหญิงจิ่ง        
11   เด็กหญิงอุ้ม        
12   เด็กหญิงเต็ม