โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
งานเรือนนอน / กิจกรรมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน