โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กิจกรรมงานอาชีพ
กิจกรรมงานอาชีพการเพาะเห็ด
กิจกรรมงานอาชีพการทำน้ำยาซักผ้า
กิจกรรมงานอาชีพสลักกระจก
กิจกรรมงานอาชีพเครื่องดื่ม
กิจกรรมงานอาชีพดนตรี
กิจกรรมงานอาชีพตัดผมชาย
กิจกรรมงานอาชีพผ้าทอซาโอริ
กิจกรรมงานอาชีพปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมงานอาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
กิจกรรมงานอาชีพปักผ้า
กิจกรรมงานอาชีพโรงสีข้าว
กิจกรรมงานอาชีพเลี้ยงสุกร
กิจกรรมงานอาชีพเลี้ยงไก่
กิจกรรมงานอาชีพเลี้ยงกบ
กิจกรรมงานอาชีพผลิตภณฑ์จากงานผ้า
กิจกรรมโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม [Fabrication Lab]