โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบตรวจสอบร่องรอยเอกสารตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่แสดงถึงความเป็นระบบ น่าเชื่อถือ Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 71
SAR ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.83 KB 68
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน-3-มาตรฐานปี-2562-แก้ไข พย 62 ปรับมฐ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.17 KB 74
ใบสมัครนักเรียน(สำหรับ ป.1)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 61
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 76
ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 57
แบบบันทึกคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.83 KB 85
แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.27 KB 128
แบบบันทึกจัดเก็บคะแนนของครูประจำวิชา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.38 KB 174
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูประจำวิชา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 134