ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ประเดิม ๓.๕ ล้านบาท จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีก ๑ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๔.๕ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างหอพักนักเรียนจำนวน ๒ หลัง บ้านพักครู โรงครัว และถังประปา ดำเนินการสร้างโดยกองพลพัฒนาที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ โดยใช้พื้นที่ป่าเตรียมการ จำนวน ๓๗ ไร่ ๑ งาน และพื้นที่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุไว้อีก ๖๗ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา

ต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ขึ้น โดยนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นผู้ลงนามเป็นโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน มีผู้บริหารโรงเรียน ๑ คน คือ นายขจร เสวี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ครูประจำชั้น ๑ คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๖ การก่อสร้างอาคารโดยงบประมาณ พระราชทานผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสร็จสิ้นลง จึงย้ายนักเรียน ข้าราชการครู และสำนักงานมายังที่ตั้งของตนเอง ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลทุ่งยาว ตำบลแม่ฮี้ ตำบลโป่งสา ตำบลเมืองแปง และพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่บางส่วน ปัจจุบัน นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ดำรงดำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เลขที่ 99 ม.4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 โทร. 053-065141