โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมกลุ่มบริหารงานทั่วไป