โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯศิลปะ

สมชาย เนื่องเผือก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรักชาติ วาจาอนุกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1