โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธัชพล รักงาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

วัฒนะ เทพบุ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1