โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

วัฒนะ เทพบุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1