โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
คณะผู้บริหาร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสฤงคาร นฤสาร
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางทิพากร ชิตไชย
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ