โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกิตติธัช จันทรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวชิราภรณ์ เงาทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลลิตา กันทะเนตร
พนักงานราชการ