โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอัญชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวชิราภรณ์ เงาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : wachiraporn.ng@gmail.com

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : yaowapat3103@gmail.com

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวลลิตา กันทะเนตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1