โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวชิราภรณ์ เงาทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : wachiraporn.ng@gmail.com

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : yaowapat3103@gmail.com

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวลลิตา กันทะเนตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายทศพล พงษ์นิกร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3