โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจิรนีย์ นฤสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : jandee11@hotmail.com