โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจิรนีย์ นฤสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : jandee11@hotmail.com

นางสาวอาลิษา ซุงจารย์
ครูผู้ช่วย