โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ทำเนียบบุคลากร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติธัช จันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพรชัย ก้างส่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครู คศ.3

นายสฤงคาร นฤสาร
ครู คศ.3

นายสมชาย เนื่องเผือก
ครู คศ.3

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครู คศ.3

นางจิรนีย์ นฤสาร
ครู คศ.3

นางเกษร โอดคำ
ครู คศ.3

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครู คศ.3

นางนภางค์ มูลมล
ครู คศ.3

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครู คศ.2

นางทิพากร ชิตไชย
ครู คศ.2

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครู คศ.1

นางสายสมร จายโจง
ครู คศ.1

นางสาวกนกพิชญ์ ชูเกียรติวนาดอน
ครู คศ.1

นางสาวมนัญชยา สว่างสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร ลูนละวัน
ครู คศ.1

นางอัญชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู คศ.1

นางสาวขวัญตา ชมภูเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู คศ.1

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู คศ.1

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ ปินใจ
ครู คศ.1

นางวชิราภรณ์ เงาทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาววิสุนีย์ ปัญญาดง
ครูผู้ช่วย

นายสัญญา ใยยนต์
ครูผู้ช่วย

นายกฤษดา ไพรลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นายวัฒนะ เทพบุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ

นางสาวลลิตา กันทะเนตร
พนักงานราชการ

นางพัชรี กำจัด
ลูกจ้างประจำ

นายสุกใส รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
ลูกจ้างประจำ

นายไกรศร แก้วสุตา
ลูกจ้างประจำ

นายศรีไล ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นางผ่องพันธ์ ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นายณรงค์เดช อุปละ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอำภา โศภิษฐา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายยุทธศักดิ์ ต่าดู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศักดิ์ศรินทร์ ลือนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ว่าที่ร้อยตรีประมวล ขุนเขาขจี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววราพร อนันต์ไพรสิฐ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัตนี ธุระวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางผ่องนภา หาดสีทอง
พนักงานธุรการ

นายยุรนันท์ ไพรยุธนานนท์
ยาม

นายเพชรรัตน์ ปันการ
ยาม

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีสุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
ครูอัตราจ้าง

อะเลผะ นุลี
ลูกจ้างชั่วคราว