โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ทำเนียบบุคลากร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นายสฤงคาร นฤสาร
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร

นายสมชาย เนื่องเผือก
ครู คศ.3

นางจิรนีย์ นฤสาร
ครู คศ.3

นางเกษร โอดคำ
ครู คศ.3

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครู คศ.3

นางนภางค์ มูลมล
ครู คศ.2

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครู คศ.2

นางทิพากร ชิตไชย
ครู คศ.1

นายกิตติธัช จันทรา
ครู คศ.1

นายพัทธพงษ์ จิตอารี
ครู คศ.1

นางสายสมร ยุปาระมี
ครู คศ.1

นางสาวผกามาศ เจ๊กชื่น
ครู คศ.1

นางสาวกนกพิชญ์ ชูเกียรติวนาดอน
ครู คศ.1

นายรักชาติ วาจาอนุกูล
ครู คศ.1

นางสาวมนัญชยา สว่างสุข
ครู คศ.1

นายธัชพล รักงาน
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร ลูนละวัน
ครู คศ.1

นางอัญชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู คศ.1

นางสาวขวัญตา ชมภูเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู คศ.1

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู คศ.1

นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ ทินนะปัญโญ
ครูผู้ช่วย

นางวชิราภรณ์ เงาทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาววิสุนีย์ ปัญญาดง
ครูผู้ช่วย

นายสัญญา ใยยนต์
ครูผู้ช่วย

นายวัฒนะ เทพบุ
พนักงานราชการ

นางกมลชนก เทพบุ
พนักงานราชการ

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
พนักงานราชการ

นางสาวพรพรรณ ใจ๋ใจ
พนักงานราชการ

นางสาวปราณี ไชยาโส
พนักงานราชการ

นางพัชรี กำจัด
ลูกจ้างประจำ

นายสุกใส รุ่งโรจน์ศรีรัตน์
ลูกจ้างประจำ

นายไกรศร แก้วสุตา
ลูกจ้างประจำ

นายศรีไล ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นางผ่องพันธ์ ใจมา
ลูกจ้างประจำ

นายณรงค์เดช อุปละ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอำภา โศภิษฐา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายยุทธศักดิ์ ต่าดู
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศักดิ์ศรินทร์ ลือนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ว่าที่ร้อยตรีประมวล ขุนเขาขจี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววราพร อนันต์ไพรสิฐ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรัตนี ธุระวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางผ่องนภา หาดสีทอง
พนักงานธุรการ

นายยุรนันท์ ไพรยุธนานนท์
ยาม

นายเพชรรัตน์ ปันการ
ยาม

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง

นายพีรชัย สระศรี
ครูอัตราจ้าง

นายสุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
ครูอัตราจ้าง