โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระหมวก อนาลโย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ พรหมรังษี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ พลขันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพวิมล เสมอเหมือน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พงษ์ประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุสาร ปุญญาคม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทนา สุขเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายผดุง ยานรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชิต วงค์นวล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายขจรรัตน์ คงเจริญกันทร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายชนัญชัย ซอน๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุต ข่าขันมะลี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ