โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิทักษ์ ปินใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

วิสุนีย์ ปัญญาดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2