โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิทักษ์ ปินใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : pitak.p@prc.ac.th

วิสุนีย์ ปัญญาดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : nee.wisunee@gmail.com