โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิทักษ์ ทินนะปัญโญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วิสุนีย์ ปัญญาดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

พรพรรณ ใจ๋ใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3