โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกพิชญ์ ชูเกียรติวนาดอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : gingsupranee245@gmail.com

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกฤษดา ไพรลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตนี ธุรวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Nipaporn.junpho12@gmail.com

สุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิไลพรรณ เลิศหลั่งหลาย
พนักงานราชการ