โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกพิชญ์ ชูเกียรติวนาดอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพรชัย ก้างส่วย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมะเฟือง ดิบเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกฤษดา ไพรลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตนี ธุรวร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิภาพร จันทร์โพธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

สุจริต เต่อคีซะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4