โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพากร ชิตไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเกษร โอดคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสายสมร จายโจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมนัญชญา สว่างสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1