โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพากร ชิตไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเกษร โอดคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสายสมร จายโจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Morn_54@hotmail.co.th

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมนัญชญา สว่างสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : pornrat.mai@gmail.com

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : Aumaimnatnicha@gmail.com