โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพากร ชิตไชย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเกษร โอดคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสายสมร จายโจง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : Morn_54@hotmail.co.th

นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมนัญชญา สว่างสุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรรัตน์ จันทร์คำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : pornrat.mai@gmail.com

นางสาวนัฐณิชา ทาปัญญา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : Aumaimnatnicha@gmail.com

นายกิตติ เตอะเลอะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6