โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
คณะผู้บริหาร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิตติธัช จันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พรชัย ก้างส่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ คอทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายอภิชิต วงศ์นวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ