โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสฤงคาร นฤสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางนภางค์ มูลมล
ครู คศ.3

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0969526940
อีเมล์ : patcharakul28@gmail.com

นายสัญญา ใยยนต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2