โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสฤงคาร นฤสาร
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครู คศ.2

นางสาวผกามาศ เจ็กชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอัฐชลี ใจจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร ลูนละวัน
ครู คศ.1

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู คศ.1

นางสาวขวัญตา ชมภูเพ็ชร
ครู คศ.1

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสัญญา ใยยนต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญฑริกา เหม่อดู
พนักงานราชการ

นายพีรชัย สระศรี
ครูอัตราจ้าง