โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ คอทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสฤงคาร นฤสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางนภางค์ มูลมล
ครู คศ.3

นางสาวภคพร ใจมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายภัชรกุล ม่วงงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสัญญา ใยยนต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2