โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ประมวล ขุนเขาขจี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราพร อนันต์ไพสิฐ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2