โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิชิต วงศ์นวล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุรีย์ วงศ์นวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

ประมวล ขุนเขาขจี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : pramoul.ts@gmail.com

นางสาววราพร อนันต์ไพสิฐ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : waraporndai29@hotmail.com