โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบตรวจสอบร่องรอยเอกสารตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่แสดงถึงความเป็นระบบ น่าเชื่อถือ Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 17255
SAR ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373.83 KB 17385
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน-3-มาตรฐานปี-2562-แก้ไข พย 62 ปรับมฐ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.17 KB 17211
ใบสมัครนักเรียน(สำหรับ ป.1)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 17346
ใบสมัครนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 17396
ยุทธศาสตร์ชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 17310
แบบบันทึกคะแนนของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.83 KB 17545
แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.27 KB 17220
แบบบันทึกจัดเก็บคะแนนของครูประจำวิชา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.38 KB 17456
แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูประจำวิชา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 17633