โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562